นำเข้าเครื่องสำอางจากต่างประเทศ

ขั้นตอนการนำเข้า เครื่องสำอาง

การขอสถานที่นำเข้าและจดแจ้ง ระบบใหม่ Privus กรณีนำเข้า

การจดแจ้ง จดทะเบียน อย เครื่องสำอาง เพื่อขอสถานที่ในระบบใหม่ โดยมอบอำนาจก่อนเพื่อดึงเข้าระบบ Privus เพิ่มสถานที่ในระบบและจดแจ้งเครื่องสำอาง ในระบบ Privus  ศึกษาเพิ่มเติมในเวป อย.

การเตรียมเอกสารมอบอำนาจ

กรณีบุคคลธรรมดา
1.ใบมอบอำนาจ

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.แผนที่ /แผนผัง

กรณีทะเบียนนิติบุคล
1.ใบมอบอำนาจ

2.ทะเบียนพาณิชย์ (หนังสือรับรองไม่เกิน 6เดือน) และวัตถุประสงค์

3. ทะเบียนบ้านตามทะเบียนพาณิชย์

4. แผนที่/แผนผัง

5. ทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจ/บัตรประชาชนผู้มีอำนาจ

รายละเอียดผู้ประกอบการเพิ่มเติม
ชื่อผู้ประกอบการ(อังกฤษ/ไทย):
เบอร์โทร/ e-mail:
สถานที่ผลิต/เก็บ(ไทย/อังกฤษ):

รายละเอียดสินค้าที่จะจดแจ้ง อย กรณีนำเข้า
ชื่อการค้า (อังกฤษ/ไทย):
ชื่อสินค้า (อังกฤษ/ไทย):
บรรจุภัณฑ์ /วิธีการใช้:

เอกสารนำเข้า จากผู้ผลิตต่างประเทศ
1.เอกสารผู้ผลิต ชื่อ/สถานที่ผลิต
2. เอกสารหนังสือรับรองการขาย CFS (Certificate Of Free Sales ) จากประเทศผู้ผลิต
3. เอกสารสูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
4. กรณีส่งมาแบ่งบรรจุในประเทศไทย ต้องมีหนังสือยินยอมให้แบ่งบรรจุ
5 .รูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เช่น บรรจุกระปุกอะคริลิค /บรรจุกล่องกระดาษ/เป็นเบ้ามาแบ่งบรรจุ
6. วิธีการใช้โดยละเอียด

*ข้อควรรู้เกี่ยวกับการ จดแจ้ง อย. เครื่องสำอาง เครดิตข้อมูล จากกระทรวงสาธารณะสุข*

http://www.fda.moph.go.th/Sites/Cosmetic/Pages/Main.aspx

 

การขอ LPI (License per Invoice)

License per Invoice หรือเรียกอย่างย่อว่า LPI หรือ ใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นหนังสือรับทราบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่ปรากฏเป็นรายการในเอกสารการนำเข้ากับสินค้า (Invoice) (แต่ละครั้งที่นำเข้าข้า) ที่สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกให้ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อใช้ประกอบในการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านพิธีการทางศุลกากร

กระบวนการยื่นขอ LPI ของผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการออก License per Invoice ของ อย.
โดยสำนักด่านอาหารและยานั้น จะกระทำผ่านระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e–Service) ของ อย. และเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักด่านอาหารและยาได้ออก LPI แล้ว จะส่ง LPI
ดังกล่าวในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมศุลกากรเพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้นเข้าสามารถดำเนินพิธีการ

 

กรณีนำเข้าสินค้า
ลำดับ
รายการ
ระยะเวลา
(วัน)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
หมายเหตุ
1 ค่าจดผู้ประกอบการ ขอสถานที่ นำเข้าและ จัดเก็บ (กรณียังไม่มีรหัสผู้ประกอบการ)
- ชำระครั้งเดียว
ไม่เกิน 30 วัน
20,000
ยื่นที่ อย. ทุกวันพฤหัส
2 ยื่นจดแจ้งสูตร ต่อสูตร
7-14
10,000
ต่อสูตร
3 ใบรับรองการขาย (CFS)
5
5,000
 
4 ค่าดำเนินการ    

 

Visitors: 100,126,115